Připravovaná norma EN 10080 - Betonářská ocel

14.08.2015 Kovy a materiály

Betonářská ocel

Dne 22. až 23. července 2015 proběhlo v Rakousku společné jednání technické normalizační komise TNK62-Ocel se zástupci rakouského normalizačního institutu ((Austrian Standards Institute - ASI). Zajímavý příspěvek přednesla zástupkyně tohoto rakouského vydavatele norem) - Ing. Seitl.

Jedním z hlavních témat byla evropská norma na betonářskou ocel dle EN 10080. Jelikož se jedná o velmi zajímavé téma, rozhodli jsme se důležité myšlenky zde zveřejnit.

V roce 2011 byla zpřísněna legislativa vztahující se na hutní materiál určený pro stavebnictví, a to až na nejvyšší úroveň závaznou pro všechny státy EU - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011. V souvislosti s tímto nařízením je třeba dodržovat parametry výrobků stanovených v příslušných harmonizovaných normách.

Přestože betonářská ocel je svých charakterem klasickým stavebním materiálem, není pro tento sortiment vydána, resp. vyhlášena harmonizovaná norma. Jedná se tedy o jakousi nelogickou výjimku z uvedeného Nařízení podmíněnou předcházejícím vývojem normalizace tohoto materiálu.

EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně vydaná roku 2005 je pouze všeobecnou normou obsahující základní podmínky pro svařitelnost, mechanické vlastnosti, principy zkoušení a značení materiálu. Tato norma byla původně vyhlášena jako harmonizovaná. Na základě námitek některých členských států (především z jihu a severu Evropy) byla však tato harmonizace zrušena a veškerá výroba a dodávky se realizují na základě národních norem, které obsahují konkrétní charakteristiky výrobku.

Výsledkem tohoto vývoje dochází k tomu, že se na trhu objevují výrobky sice stejné značky, ale podle norem s rozdílným obsahem.

Jednání bylo zaměřeno na výhled dalšího vývoje, resp. možnosti shody všech států na sjednocení dokumentu/normy, kterou by bylo možno vyhlásit jako harmonizovanou.

Zástupce společnosti Stahl und Walzwerk Marienhütte Graz (Ing. Mendlik), který je zároveň členem ECISS za rakouskou stranu, přítomné zevrubně seznámil s posledním vývojem, tj. návrhem nové EN 10080, který zároveň obsahuje předpoklad vyhlášení harmonizace a tedy podléhající výše zmíněnému Nařízení EK 305/2011.

Předpoklad oficiálního schválení návrhu a předání k připomínkám je do konce roku 2015. Termín vydání finální verze po zpracování všech připomínek však nelze v současné chvíli odhadnout.

V souvislosti s problematikou betonářských ocelí byli všichni účastníci rovněž seznámeni s návrhem na revizi EN ISO 15630 - Zkoušení betonářských ocelí.


Vlastní jednání TNK62 navazovalo na předchozí bod především v otázce značení betonářských ocelí. Základní principy sice stanovuje zmíněná EN 10080, pro ČR však nebyl dosud stanoven národní správce, který by určoval a evidoval značení pro jednotlivé výrobce. Tato záležitost zůstává nedořešena i přes výhrady komise z doby schvalování české národní normy na betonářskou ocel ČSN 42 0139:2011. Důvodem je liknavost státních orgánů, konkrétně MPO, kde nejsou již 4 roky schopni rozhodnout, kterému odboru řešení náleží.

Poslední jednání v tomto směru se uskutečnilo na MPO 19.6.2015 bez valného výsledku.

Rakouská strana má tuto oblast vyřešenu a do své národní normy ÖNORM B4707 má dokonce zahrnuto i značení duktility. Přehled rakouských výrobců a jejich značení je veřejně přístupné na www.oib.or.at  … OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik), zatímco např. v Německu  je přístup do podobné databáze zpoplatněn. OIB je pověřen přidělováním a registrací těchto značení, ale postup není nijak koordinován s žádnou zemí EU. Teoreticky by tedy mohla vzniknout v rámci Evropy duplicita.

Podle prezentovaného návrhu EN 10080 by tuto oblast měl v budoucnu zastřešovat jeden celoevropský orgán (OHIM = OFFICE OF HARMONIZATION FOR INTERNET MARKET, Avenida de Europa 4, 03008 Alisande, Espaňola).

 

Zdroj: záznam z jednání TNK62 - Ing. Jiří Černý - Ferona Praha
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím