Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 1. část

03.08.2015 Důležitost norem

Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy - 1. část

Chápete, že Váš podíl na tvorbě norem ve Vaší společnosti je zásadní, ale chápe to i Vaše společnost? Máte k dispozici potřebnou podporu a zdroje? Nabízíme Vám návod jak sestavit rychlý přehled o tom, co děláte a co potřebujete tak, aby to nejvyšší management pochopil.

Po dlouhou dobu odborníci a organizace zabývající se normami opěvovali přínos norem a význam aktivní účasti na jejich tvorbě. Ale u nejvyššího managementu tyto argumenty nemusí padnout na úrodnou půdu, jelikož jeho členové mají někdy málo přímých zkušeností s normami a nemusí si být vědomi jejich významné souvislosti se strategickou pozicí.

Tento odstup může zapříčinit, že odborníci zabývající se normami nebudou mít přístup k tvorbě strategického plánu společnosti a následkem toho dojde k omezení jejich vlivu a významu a tím i jejich kariérního rozvoje.

Tento článek, první ze série k tématu "Zdokonalení Vaší pozice jako odborníka na normy", Vám může pomoci vzbudit zájem nejvyššího managementu díky rychlému a efektivnímu popisu:

 • Souvislosti norem se zájmy nejvyššího managementu.
 • Co odborníci zabývající se normami potřebují od svých organizací a vedoucích, aby z jejich účasti na tvorbě norem vytěžili co nejvíc.


Další články se budou zabývat tím, jak můžete přispět a co můžete převzít z běžně používaných strategických procesů a nástrojů, dále budou popisovat požadavky na jednání o normách a organizační vstupy, které mohou být nutné pro Vaši účast na tvorbě norem a dále se budou zabývat i možností školení určeného k prohloubení dovedností v oboru práce s normami.

Jak popisujete svoji práci?
Začněme definicí normy. Poté stručně zmíníme nejčastěji udávané přínosy standardizace a následně je přeformulujeme tak, aby podporovaly zájmy managementu.

Zaprvé, buďme upřímní. Lidé, kteří se normami nezabývají, je často považují za nudné a určené pouze pro inženýry či právníky, kteří jsou z různých důvodů prací s normami pověřeni.

Úkol definovat normu není jednoduchý, jelikož tento výraz může označovat cokoliv, počínaje etickým kodexem přes kritéria známkování až po technické specifikace.

Co je vlastně technická norma?
Norma je zdokumentovaná a průmyslově/tržně uplatňovaná dohoda obsahující sjednocená inženýrská a technická pravidla, která slouží k zajištění toho, aby materiály, produkty, procesy, postupy a/nebo služby byly vyráběny a používány konzistentně a zachovávaly si svoji účelnost v rámci daného kontextu. To zahrnuje zajištění bezpečnosti a požadované interoperability s dalšími materiály, produkty, procesy atd.

Jednodušší a lépe znějící definice může být následující:
Normy jsou dohodnutá pravidla v rámci konkurenčního prostředí pro produkty, technologie a služby. Vytváří potřebné mosty mezi technologií a strategií, historií a inovacemi, produktem a trhem, korporacemi a jejich ekosystémy a průmyslem a vládou.

Mezi přínosy norem patří:

 • Větší bezpečnost, interoperabilita (která může podporovat modularitu), účinnost a flexibilita.
 • Snížení nákladů díky možnosti využití více obchodníků, kteří dodržují stejnou normu a sjednocení dodavatelských řetězců díky společnému jazyku a pochopení požadavků.
 • Omezení skutečného a vnímaného rizika, což dokáže investory přesvědčit.
 • Podpora inovací díky vytvoření platforem, podpoře následujících generací inovací a zajištění toho, aby inovace fungovaly se stávající infrastrukturou a systémy a zároveň došlo k omezení případných nákladů na změny.


Účast na tvorbě norem společnosti umožňuje propagovat svůj strategický program a ovlivňovat normy, ale umožňuje také navazovat vztahy, posuzovat silné a slabé stránky konkurence, zkoušet nápady a dále umožňuje i rozumně rozvíjet technologie a aliance.


Při své práci zdůrazňujeme zmínění hodnoty norem v kontextu vznikajících oblastí vysoké priority. Dalším způsobem, jak o normách jednat, je např. moderní elektrická síť nebo inteligentní síť. V tomto případě jsou normy zásadní pro:

 • Poskytnutí základních obecných formátů dat, kontrolních a funkčních opatření pro zařízení, systémy, senzory a organizace (včetně společenství obchodníků).
 • Vyjádření shody ohledně volby směru vývoje. V současnosti se objevuje několik nejasných směrů vývoje, které se vyznačují různými technologiemi, měnícím se energetickým mixem a odlišnými politikami. (Jeden z následujícich článků této série se bude zabývat použitím scénáře plánování kromě dalších nástrojů.)
 • Vyvážení individuálních strategických a provozních požadavků s ekologickými a pracovními iniciativami.
 • Podporu inovací díky zajištění toho, že nové produkty, technologie a procesy budou kompatibilní se stávajícími systémy, infrastrukturou a stávajícími možnostmi obchodníků a že budou přijímány na trhu.
 • Podporu tvorby požadavků na hlášení, která zohledňují různé úrovně chápání, kontextu a majetkových zájmů.

Cookies Cookies

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se vašich zájmů.