Jak mohou technické normy pomoci Vašemu podnikání?

09.07.2015 Důležitost norem

Jak Vám pomůžou normy při podnikání

Využívání technických norem může Vašemu podnikání přinést mnoho výhod.

 

Lepší výsledky, vyšší kvalita a spolehlivost
Technické normy poskytují jasné pokyny a instrukce, které, pokud se jimi řídíme, zajistí, že výrobek nebo služba budou splňovat řadu specifických kriterií kvality, odpovídající požadavkům zákazníků.

Implementací příslušných norem můžete dosáhnout lepší úrovně výkonnosti a spolehlivosti. To Vám pomůže získat a udržet zákazníky pro Vaše výrobky a služby, čímž se Váš podnik stane konkurenceschopnější a úspěšnější.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví Vašich pracovníků a spotřebitelů
Technické normy pomáhají chránit zdraví a bezpečnost Vašich zaměstnanců, zákazníků a široké veřejnosti, stejně tak jako snížit dopad na životní prostředí.

Při tvorbě evropských norem jsou vzaty do úvahy všechny příslušné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně podnětů z organizací specializujících se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí.

Správným používáním příslušných norem můžete dostát své povinnosti vůči svým zaměstnancům a zákazníkům, jakož i právním závazkům.

 

Kompatibilita mezi různými výrobky a komponenty
Technické normy jsou užitečným nástrojem pro zajištění vzájemné kompatibility různých výrobků a komponentů a jejich správného fungování při jejich vzájemném propojení. Tento cíl - také známý jako interoperabilita - je nezbytný pro řadu průmyslových odvětví.

Pokud budete věnovat zvláštní pozornost technickým normám, můžete si být jisti, že všechny Vámi poskytované výrobky a služby budou vzájemně kompatibilní a že budou také fungovat s výrobky a službami nabízenými společnostmi a organizacemi. 

 

Jasná komunikace s dodavateli a zákazníky

Technické normy poskytují přesné a široce přijímané popisy komponentů, produktů a služeb. Díky nim si bude každý článek v dodavatelském řetězci jasně vědom přesných požadavků, které musí při své práci splňovat. 

Po zařazení odkazů na konkrétní normy v katalozích výrobků, v nabídkových řízeních, v zakázkách na dodávky a v kupních smlouvách můžete trvat na tom, že dodavatelé musí tyto požadavky respektovat. Můžete se tak ujistit, že výrobky a/nebo služby, které poskytujete, budou odpovídat očekávání Vašich zákazníků. 

 

Přístup k zákazníkům po celé Evropě a na celém světě
Pomocí evropských norem může Vaše firma plně používat výhod jednotného trhu a oslovit až 600 milionů potenciálních spotřebitelů v celé Evropě.

Evropské normy vydané CEN a CENELEC jsou uznávány a přijímány ve 33 zemích, takže si můžete být jisti, že při použití těchto norem budete moci prodávat své výrobky a/nebo služby ve všech těchto zemích.

Kromě toho je mnoho norem CEN a CENELEC identických s mezinárodními normami vydávanými ISO a IEC (nebo z nich vychází), což Vám zjednoduší obchody s klienty a/nebo dodavateli mimo Evropu.

 

Vyšší úroveň důvěry a spokojenosti zákazníků
Rozhodujícím předpokladem pro úspěch každého podnikání je získat si důvěru zákazníků a udržet jejich spokojenost. Technické normy Vám mohou k dosažení těchto cílů pomoci tím, že umožňují dodržet vysokou úroveň kvality jak v celém dodavatelském řetězci a výrobním procesu, tak při poskytování služeb. 

Jakmile zákazníky přesvědčíte, že jste schopni dlouhodobě poskytovat vysoce kvalitní výrobky nebo služby, s větší pravděpodobností Vám zůstanou věrní a budou nadále kupovat Vaše produkty, využívat Vaše služby a podporovat Vaše podnikání.

 

Snížení nákladů, omezení odpadu a vyšší efektivita
Technické normy usnadňují zákazníkům výběr mezi různými dodavateli poskytujícími rovnocenné výrobky nebo služby, čímž podporují hospodářskou soutěž. Zákazníci si srovnáním rozdílů z hlediska kvality, ceny a dalších kritérií mohou vybrat mezi výrobky nebo službami, které jsou v souladu se stejnou technickou normou.

Normy rovněž přispívají ke snížení množství odpadu a vyšší efektivitě. Například evropské normy integrující principy "ekodesign'' jsou cenným nástrojem pro snížení spotřeby energie a pomáhají tak spotřebitelům šetřit peníze.

 

Shoda s příslušnými právními předpisy (včetně směrnic EU)
Díky užití technických norem mohou společnosti a další organizace zaručit, že jejich výrobky a služby splňují požadavky příslušných právních předpisů.

Některé evropské normy (tzv. "harmonizované normy'') umožňují společnostem zajistit, že jejich produkty, služby a procesy jsou v souladu s požadavky konkrétních evropských směrnic nebo nařízení EU. Ti, kteří využívají tyto normy, mohou potvrdit výhody plynoucí z "předpokladu shody'' s příslušnými právními předpisy.

 

Přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernější řešení
Evropské a mezinárodní normy jsou vytvářeny odborníky z různých zemí, kteří sdílejí své znalosti a zkušenosti v daném oboru. Tyto normy jsou rovněž pravidelně prověřovány, čímž je zajištěno, že zohledňují nejnovější vědecký, technologický, regulační a tržní vývoj.

S odkazem na aktuální verze příslušných norem můžete profitovat z přístupu k nejlepším dostupným znalostem a nejmodernějším řešením.

 

Pozitivní vnímání a pověst Vaší firmy
Vedle přímých výhod z používání technických norem existuji také nepřímé přínosy, které mohou být pro dlouhodobý úspěch Vašeho podnikání stejně důležité.

Technické normy jsou způsobem, jak ukázat světu, že jste se zavázali k dokonalosti - a to nejen v kvalitě svých produktů a/nebo služeb - ale také z hlediska zdraví a bezpečnosti, řízení procesů, environmentálních aspektů atd.

Firmy a organizace, které technické normy správně používají, pociťují skutečné výhody také v tom, jak jsou vnímány svými zákazníky, zainteresovanými stranami a širším okolím (orgány veřejné správy, média, občanská společnost atd.)
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím