ČSN 050601 (050601)

Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz.NORMA vydána dne 1.2.1993


Jazyk
Provedení
DostupnostSKLADEM
Cena202.40 bez DPH
202.40

Informace o normě:

Označení normy: ČSN 050601
Třídící znak: 050601
Katalogové číslo: 32684
Datum vydání normy: 1.2.1993
Kód zboží: NS-118063
Počet stran: 20
Přibližná hmotnost: 60 g (0.13 liber)
Země: Česká technická norma
Kategorie: Technické normy ČSN

Kategorie - podobné normy:

Svařovací procesy

Anotace textu normy ČSN 050601 (050601):

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje bezpečnostní požadavky na sváření, naváření, tepelné dělení a další způsoby zpracování kovů (dále jen sváření), při kterých se používá svářecí zařízení, nezávisle od stupně automatizace. Bezpečnostní ustanovení specifická pro jednotlivé způsoby sváření jsou uvedeny v samostatných normách (ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, ČSN 05 0661, ČSN 05 0671, ČSN 05 0672 atd.), které se musí používat spolu s touto normou společných ustanovení pro provoz. Norma rozvádí (specifikuje) nebezpečí při sváření, jak je obecněji uvedeno v ČSN 05 0600. Příkladově uvádíme: Čl.3.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Čl.3.2 Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení. Čl.3.3 Ochrana před popálením. Čl.3.4 Ochrana před úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky. Čl.3.5 Ohrožení zdraví škodlivinami. (V této subkapitole jsou specifikovány např. v čl.3.5.1 Škodliviny svářecího aerosolu, kde se stanoví, že "v dýchací zóně pracovníka nesmí škodliviny překročit přípustné množství podle 3.6.1.1.1 ČSN 05 0600:1993". Dále pak v čl.3.5.2 Záření se uvádí, že "před škodlivým účinkem záření (vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového, ionizujícího) vznikajícího při sváření musí být pracovník na svářečském pracovišti chráněn osobními ochrannými pracovními prostředky a osoby v okolí pracoviště zástěnami (např. clonami, kryty, závěsy apod.". Dále pak v čl.3.5.3 Hluk se stanoví, že "před škodlivým účinkem hluku vznikajícím na svářečském pracovišti a v jeho okolí pracovník musí být chráněn osobními ochrannými pracovními prostředky, nebo umístěním zdroje hluku mimo pracoviště". Konečně v čl.3.5.5 se zmiňují mikroklimatické podmínky. Stanoví se, že "před překročením únosných mikroklimatických podmínek musí být pracovník svářečského pracoviště chráněn prostředky proti šíření tepla sáláním (např. zástěnami apod.), a vhodným oděvem".) Další subkapitola 3.6 se týká prací se zvýšeným nebezpečím. V čl.3.6.1 se uvádí charakteristika prací se zvýšeným nebezpečím takto: "práce se zvýšeným nebezpečím jsou takové práce, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí úrazu (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou) nebo trvalé poškození zdraví (svářecím aerosolem, zářením, hlukem atd.), nebo požáru, nebo výbuchu". Dále se pak vyjmenovávají nebo blíže specifikují ona zvýšená nebezpečí pod písm. a) až j). Jsou to - podle normy - z hygienického hlediska především tyto práce: "g) Práce v pracovním ovzduší s překročením průměrných hodnot NPK-P nebo s překročením přípustného množství svářecích kouřů v pracovním ovzduší, přičemž není překročena ani pro jednu škodlivinu mezní hodnota NPK-P podle 3.6.1.1.1 ČSN 05 0600:1993. h) Práce v prostředí s vyšší intenzitou záření, než je hygienicky přípustná pro vysokofrekvenční záření podle 3.6.2.2.1 a 3.6.2.2.2 ČSN 05 0600, infračervené záření podle 3.6.2.3 ČSN 05 0600, viditelné záření podle 3.6.2.4 ČSN 05 0600, ultrafialové záření podle 3.6.2.5 ČSN 05 0600, ionizující záření podle 3.6.2.6 ČSN 05 0600:1993. i) Práce na pracovišti s lasery třídy IIIb a IV nebo při sváření elektronem v (ochranné) atmosféře, jestliže technická opatření nevylučují nebezpečí zasažení pracovníka přímým nebo odraženým paprskem. j) Práce, při nichž ekvivalentní hladina hluku překračuje nejvyšší hladinu hluku, stanovenou podle 3.6.3.2 ČSN 05 0600:1993." V další části jsou uváděna základní technická (i organizační) preventivní opatření. Ve zvláštní kapitole jsou opatření při rozvodu plynů, zacházení s láhvemi na plyny a pod., a konečně jsou specifikovány další (především technické) požadavky na svářečská pracoviště a používání osobních ochranných pracovních prostředků. (Ty jsou zcela detailně specifikovány v Příloze A.) Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších "prováděcích" norem bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně rozvádějící problematiku rizika vznikajícího při sváření kovů, která byla obecně uvedena v ČSN 05 0600. ČSN 05 0601 byla vydána v únoru 1993. "Změnou 1)-12/1994" se s účinností od ledna 1995 provádí v normě doplňky a opravy textu na třech místech

K této normě náleží tyto změny:

ČSN 050601:1993/1 (050601) Změna

Změna vydána dne 1.1.1995

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM
ČSN 050601:1993/2 (050601) Změna

Změna vydána dne 1.1.1996

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM
ČSN 050601:1993/3 (050601) Změna

Změna vydána dne 1.9.1999

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM
ČSN 050601:1993/Z4 (050601) Změna

Změna vydána dne 1.7.2019

Vybrané provedení:
Česky -
Tištěné (26.40 CZK)


Zobrazit všechny technické informace
26.40


SKLADEM

Doporučujeme:

Aktualizace technických norem

Chcete mít jistotu, že používáte pouze platné technické normy?
Nabízíme Vám řešení, které Vám zajistí měsíční přehled o aktuálnosti norem, které používáte.

Chcete vědět více informací? Podívejte se na tuto stránku.


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím