NORMSERVIS s.r.o.

TNI CEN/TR 14788 (127012)

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: TNI CEN/TR 14788
: 127012
: 95442
: 1.6.2014
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy TNI - české

TNI CEN/TR 14788 (127012):

Tato technická normalizační informace uvádí doporučení pro návrh a dimenzování větracích systémů určených pro rodinné a bytové domy v letním i v zimním období. V dokumentu se uplatňují čtyři základní systémy větrání: přirozené větrání, přetlakové větrání, podtlakové větrání a rovnotlaké větrání. Kombinace jednotlivých systémů nejsou vyloučeny. Větrací systém může být navržen pro jeden byt (lokální) nebo pro skupinu bytů (centrální). V dokumentu jsou zmíněny možnosti kombinovaných systémů (teplovzdušné větrání a vytápění a/nebo chlazení). Větrání garáží, společných prostorů a ostatních prostorů mimo obytného prostoru není v dokumentu zahrnuto. Větrací systémy, na něž se tato technická normalizační informace vztahuje, mohou mít vliv na výskyt a odvod radonu a dalších plynů ze země, nicméně tyto účinky v ní nejsou zahrnuty. Větrací systémy určené ke snížení vnikání radonu a dalších plynů vstupujících z podloží do budovy nejsou v této technické normalizační informaci zahrnuty