NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61000-3-11 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým prúdom <= 75 A (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC). (Platnosť do 1.11.2022).

NORMA vydána dne 1.9.2002

Znění normy v původním jazyce -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61000-3-11
: 333432
: 86561
: 1.9.2002
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61000-3-11 (333432):

Táto časť IEC 61000 sa týka emisie zmien napätia, kolísania napätia a blikania spôsobeného zariadením a ovlivňujúce verejním napájanim sietí nízkeho napätia.