NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50132-1 (334592)

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém.

NORMA vydána dne 1.2.2011

Slovensky -
Tištěné (583.70 CZK)

:

: STN EN 50132-1
: 334592
: 112013
: 1.2.2011
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50132-1 (334592):

Táto európska norma obsahuje minimálne požiadavky na sledovacie systémy CCTV inštalované pre aplikácie zabezpečenia.Táto európska norma špecifikuje minimálne výkonové požiadavky a funkčné požiadavky, ktoré sa musia odsúhlasiť medzi zákazníkom a dodávateľom v prevádzkových požiadavkách, ale neobsahuje požiadavky na návrh, plánovanie, inštaláciu, skúšanie, prevádzku alebo údržbu (pozri EN 50132-7:1996 Pokyny na používanie).Z tejto európskej normy je vylúčená inštalácia diaľkovo monitorovaných detektorov aktivovaných systémov CCTV.