NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12629-5-1+A1 (278713)

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno- kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-1: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením v zvislej polohe (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.5.2011

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12629-5-1+A1
: 278713
: 112981
: 1.5.2011
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 12629-5-1+A1 (278713):

Táto časť EN 12629, spolu s EN 12629-1:2000+A1:2010 platí na stroje na výrobu rúr, káblových šácht v zvislej polohe a podobných prvkov z betónu.