NORMSERVIS s.r.o.

STN 142703-3 (142703)

Chladenie. Distribučné chladiace a mraziace kompresorové zariadenia. Hodnoty emisie hluku, metódy merania a vyhodnocovania hluku. Časť 3: Chladiace zariadenia na chladenie nápojov.

NORMA vydána dne 1.9.1996

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 142703-3
: 142703
: 53705
: 1.9.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 142703-3 (142703):

Táto norma určuje prípustné hodnoty emisie hluku a metódy merania a hodnotenia hluku chladiaceho zariadenia na chladenie nápojov s jedným chladivovým kompresorom.