NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8152 (277803)

Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků.

NORMA vydána dne 1.2.1994

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 8152
: 277803
: 15932
: 1.2.1994
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8152 (277803):

Norma obsahuje ISO 8152:1984. Popisuje výcvik mechaniků vhodný pro stroje pro zemní práce. Norma neuvádí postup pro určení dovednosti nebo způsobilosti, protože tyto podmínky jsou obvykle stanoveny místními a národními postupy a předpisy. Tato mezinárodní norma není určena k tomu, aby byla nadřazena jakýmkoliv aplikovaným národním předpisům nebo normám. Tato norma se vztahuje na všechny stroje pro zemní práce uvedené v ČSN ISO 6165. Kapitola 3 se týká sestava výcvikových programů. V čl.3.2, který se týká bezpečnosti, se stanoví: "Během celého výcviku musí být stále zdůrazňováno, že jedním z nejdůležitějších hledisek při obsluze a servisu stroje je dodržování bezpečnosti. Bezpečnostní opatření musí být začleněna do každého výcviku a měla by zahrnovat: - znalost a schopnost aplikovat místní a národní bezpečnostní předpisy; - odpovědnost za bezpečnostní opatření, předcházení nehodám, nebezpečí ohně a odpovědnost za osobní hygienu současně s nezbytností používat ochranná zařízení stroje a osobní ochranné pomůcky, bezpečnostní ochranu zraku, sluchu, hlavy a nohou; - zachování bezpečnostních opatření při ovládání pracovních a přídavných zařízení pro zemní práce a bezpečné a správné zacházení s hydraulickými, pneumatickými a speciálními nástroji a vybavením; - bezpečné metody ruční manipulace při zvedání břemen a používání mechanického a hydraulického manipulačního zařízení; bezpečnou manipulaci s kapalinami a rozpouštědly (zvláště těch, které jsou hořlavé) včetně olejů, paliva a kyselin a jejich bezpečné uskladnění; - znalost umístění hlavních vypínačů a metody odstavení stroje u všech typů strojů pro zemní práce a to jak základních strojů, tak i pracovních zařízení; - znalost možnosti nebezpečí vyplývající z vysokotlakých systémů; - bezpečné metody demontáže kol a použití ochranné klece během huštění pneumatik a huštění vodou se vzduchem, atd. Kapitola 4 se týká základního výcviku což je výcvik v prvním roce (nebo podle potřeby) a dále pak kapitola 5 se týká hlavního výcviku což je výcvik v druhém a třetím roce (nebo podle potřeby). Požadavky bezpečnosti práce v prvním roce specifikuje čl.4.1 Bezpečnost při údržbě. Požadavky bezpečnosti práce v druhém resp. dalších letech specifikuje čl.5.1 Bezpečnost. Norma konečně v kapitole 6 pojednává o nepovinném pokračovacím výcviku ve čtvrtém roce (nebo podle potřeby). Rovněž zde obsahuje v čl.6.1 Bezpečnost. ČSN ISO 8152 (27 7803) byla vydána v únoru 1994