NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14721 (319620)

Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model.

NORMA vydána dne 1.8.2014

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN ISO 14721
: 319620
: 95767
: 1.8.2014
: 98
: 325 g (0.72 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14721 (319620):

Tato mezinárodní norma stanovuje referenční model otevřeného archivačního informačního systému (open archival information system; OAIS). OAIS je archiv, který tvoří uskupení lidí a systémů, jež přijalo odpovědnost za uchovávání informací a jejich zpřístupňování určené skupině, přičemž toto uskupení může být součástí většího celku. Plní povinnosti stanovené touto mezinárodní normou, což umožňuje archiv OAIS odlišit od jiných archivů. Termín "otevřený" v případě archivu OAIS vyjadřuje skutečnost, že tato mezinárodní norma a budoucí související mezinárodní normy vznikají ve veřejných diskuzích, a neznamená, že přístup k archivu je neomezený. Tato mezinárodní norma stanovuje, jak rozumět archivním pojmům potřebným pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních informací a pro zvýšení informovanosti v této oblasti, poskytuje základ, který organizace nearchivního typu potřebují k tomu, aby mohly patřičně uchovávat informace, stanovuje zásady - včetně terminologie a pojmů - pro popis a porovnávání podoby a provozu stávajících a budoucích archivů a pro popis a porovnávání různých strategií a postupů pro dlouhodobé uchovávání, poskytuje základnu pro porovnávání datových modelů digitálních informací uchovávaných v archivech a pro diskusi o tom, k jakým změnám datových modelů a souvisejících informací může v průběhu času docházet, stanovuje zásady, které mohou být dále rozšířeny tak, aby pokrývaly oblast dlouhodobého uchovávání informací, jež se nevyskytují v digitální podobě (např. fyzických nosičů nebo fyzických vzorků), rozšiřuje dohodu o prvcích a procesech pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních informací, a propaguje rozšíření trhu, který může být podporován dodavateli a poskytuje návod pro vyhledání a tvorbu norem souvisejících s referenčním modelem OAIS