NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11843-4 (010240)

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou.

NORMA vydána dne 1.1.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 11843-4
: 010240
: 72048
: 1.1.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 11843-4 (010240):

Norma je čtvrtou částí z řady norem zabývajících se detekční schopností měřicích postupů. K hodnocení detekční schopnosti se v této části ISO 11843 nevyžaduje žádný předpoklad o lineární kalibrační křivce ani o vztahu mezi reziduální směrodatnou odchylkou a hodnotou redukované stavové proměnné. V normě použitá metoda však k posuzování detekční schopnosti měřícího postupu nevyžaduje ani odhad minimální detekovatelné hodnoty. Místo toho nabízí kriterium pro posouzení, zda je minimální detekovatelná hodnota menší než daná hodnota a vymezuje základní návrh experimentu pro prověření platnosti tohoto kriteria. Vychází se přitom ze skutečnosti, že pro posouzení detekční schopnosti je často dostačující, jestliže se potvrdí, že metoda měření má minimální detekovatelnou hodnotu, která je menší než daná hodnota. V normě uváděné postupy předpokládají, že rozdělení výsledků měření je normální.