NORMSERVIS s.r.o.

ČSN IEC 61650 (010654)

Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí).

NORMA vydána dne 1.12.1998

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN IEC 61650
: 010654
: 54182
: 1.12.1998
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN IEC 61650 (010654):

V této mezinárodní normě jsou specifikovány postupy pro porovnání dvou pozorovaných - intenzit poruch; - parametrů proudu poruch; - intenzit/parametrů proudů příslušných událostí. Postupy se používají k určení, zda může být domnělý rozdíl mezi dvěma soubory pozorování považován za statisticky významný. Předpokládá se, že časové intervaly do poruchy (události)/mezi poruchami (událostmi) jsou nezávislé a jsou shodně exponenciálně rozděleny během období pozorování (to jest během kumulované platné doby zkoušky). POZNÁMKA - Z tohoto předpokladu vyplývá, že intenzita poruch/parametr proudu poruch je konstantní. Dále se předpokládá, že existují technické nebo jiné důvody k domněnce, že mezi pozorovaným znakem bezporuchovosti dvou porovnávaných souborů výrobků může existovat rozdíl (zlepšení nebo zhoršení). Některé příklady typických aplikací jsou popsány v 5.4. Metody jsou navrženy jako testy hypotéz, které se specifikovaným rizikem (na specifikované hladině významnosti) vyjadřují, zda dvě řady pozorování náležejí do stejného základního souboru nebo ke stejnému procesu, to jest, že mají stejnou skutečnou střední hodnotu. POZNÁMKA - Intenzita poruch, která se týká neopravovaných objektů, je sdružena s dobami do poruchy. Parametr proudu poruch, který se týká pouze opravovaných objektů, je sdružen s bodovým procesem popisujícím posloupnost událostí, například dob mezi poruchami na časové ose. Tyto postupy se neomezují jen na porovnání intenzity poruch/parametru proudu poruch, ale mohou se použít na pozorování dvou řad jakýchkoliv platných událostí za předpokladu, že platí výše uvedené předpoklady. POZNÁMKA - Dvě řady pozorování se mohou týkat objektů ze stejného základního souboru nebo stejných objektů za různých podmínek (například v různém prostředí nebo při odlišném zatížení) nebo oprávněně srovnatelných řad událostí (například automobilových nehod na silnici). Jsou předepsány numerické metody i grafický postup. Období pozorování týkající se těchto dvou řad nemusejí být nutně stejná, avšak pokud jsou stejná, potom jsou metody velmi jednoduché