NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2922 (011665)

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech.

NORMA vydána dne 1.10.2001

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2922
: 011665
: 62988
: 1.10.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2922 (011665):

Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všech druhů na vnitrozemských vodních cestách a v říčních a mořských přístavech, kromě motorových rekreačních plavidel, jak je specifikuje ISO 14509. Tato mezinárodní norma je použitelná pro malá námořní plavidla, přístavní plavidla, plovoucí bagry a všechna plavidla včetně stacionárních lodí, užívaných nebo použitelných pro dopravu pro vodě. Podle této mezinárodní normy se požívají typové zkoušky plavidel, to jsou měření určená k prokázání, že plavidlo dodané výrobcem, stojící nebo plující, vyzařuje zvuk odpovídající specifikaci hluku, nebo předepsaným mezím a monitorovací zkoušky plavidel, což jsou kontrolní měření sledující zda je hluk plavidla, stojícího nebo plujícího, stále v rámci předepsaných mezí a zda od schválení plavidla při první dodávce nebo po úpravách nenastaly významnější změny. Při měření se stanovuje maximální hladina akustického tlaku AS plavidla což je maximální hladina akustického tlaku během průjezdu plavidla se stanovenými provozními podmínkami zjištěná měřením s kmitočtovým vážením A, při dynamické charakteristice S podle IEC 61627-1, expozice zvuku A a hladina expozice zvuku A