NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17636-2 (051150)

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory.

NORMA vydána dne 1.9.2013

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17636-2
: 051150
: 93759
: 1.9.2013
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17636-2 (051150):

Tato část ISO 17636 specifikuje požadavky na digitální radiografické zkoušení rentgenovým zářením a zářením gama s počítačovou radiografií nebo radiografií s digitálním maticovým detektorem u svarových spojů kovových plechů a trub, za účelem detekce vad. Po definování základních pojmů používaných v normě a jejich významů jsou dále specifikovány základní rysy radiografických technik, včetně zásad kompenzace, dále pak obecné zásady přípravných operací a všeobecné požadavky. Shodně jako v případě 1. části normy jsou dále v normě diskutovány principy úpravy povrchu a stádia výroby, polohy svaru na radiogramu, identifikace radiogramů, značení, překrývání digitálních obrazů, typy a umístění měrek jakosti obrazu, minimální hodnoty jakosti obrazu a podmínky kvalifikace personálu. Jedna z nejdůležitějších kapitol normy specifikuje doporučené techniky snímkování, uspořádání zkoušky, volbu napětí na rentgence a zdroj záření, detektorové systémy a kovové folie, směr svazku záření, metody snížení rozptýleného záření, volbu vzdálenosti zdroj-objekt, techniku geometrického zvětšení, maximální oblast jediné expozice, způsoby zpracování zobrazení, zobrazovací podmínky monitoru a uchovávání digitálních radiogramů. Závěrečná kapitola normy definuje podmínky, které musí obsahovat zkušební protokol. Norma obsahuje pět samostatných příloh řešících doporučený počet expozic k vyšetřování tupých svarů, minimální hodnoty jakosti obrazů, stanovení základních hodnot šedi pro praktickou počítačovou radiografii a obecné aspekty volby hodnoty šedi