NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10360-7 (252011)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10360-7
: 252011
: 89972
: 1.3.2012
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10360-7 (252011):

Tato část ISO 10360 specifikuje přejímací zkoušky pro ověření vlastností souřadnicových měřicích strojů (CMM) použitých pro měření lineárních rozměrů jak je stanoveno výrobcem. Také specifikuje periodické zkoušky, které umožňují uživateli periodicky zkoušet vlastnosti CMM. Přejímací a periodické zkoušky uvedené v této části ISO 10360 jsou aplikovatelné pouze u kartézských CMM používajících zobrazovací snímací systémy jakéhokoliv typu, provozované v režimu snímání diskrétních bodů. Tato část ISO 10360 se výslovně nevztahuje na: - Ne-kartézské CMM; nicméně, strany mohou použít tuto část ISO 10360 na ne-kartézské CMM po vzájemné dohodě; - CMM používající jiné typy optického snímání; nicméně, strany mohou použít tento přístup k jiným optickým CMM po vzájemné dohodě; - CMM používající dotykový snímací systém (pro dotykové snímací systémy viz ISO 10360-2). Tato část ISO 10360 specifikuje vlastnosti na požadavky, které mohou být přidělené výrobcem nebo uživatelem CMM, způsob provedení přejímacích a periodických zkoušek k prokázání uvedených požadavků, pravidla pro prokázání shody a aplikace pro které přejímací a periodické zkoušky mohou být použity