NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101)

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku.

NORMA vydána dne 1.11.2019

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60947-9-1
: 354101
: 508667
: 1.11.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101):

Tato norma pokrývá nízkonapěťová zařízení pro zhášení oblouku, na něž je dále odkazováno jako na AQD, která jsou určena k potlačení poruch oblouku v rozvaděčích nízkého napětí (typicky spínací a řídicí přístroje nízkého napětí podle souboru IEC 61439), vytvořením proudové cesty s nízkou impedancí, aby to způsobilo přenos proudu oblouku na novou proudovou cestu. Tato nová cesta proudu se udržuje, dokud zařízení na ochranu proti zkratu (SCPD) nepřeruší zkratový proud. AQD jsou nainstalována v rozvaděčích nízkého napětí, připojená k síťovému obvodu, přednostně co možná nejblíže ke všem primárním zdrojům napětí