NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61300-3-37 (359252)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2006

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61300-3-37
: 359252
: 75089
: 1.2.2006
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61300-3-37 (359252):

Norma popisuje dvě interferometrické metody pro měření úhlu šikmo broušených čel optických vláken. Automatickou metodou (referenční) s přímou analýzou interferometrických zobrazení nebo manuální metodou s relativním úhlovým odečtem se zjišťuje osový úhel čela, rotační úhel klíčování a poloměr za-křivení plochého rovinného nebo sférického (konvexního) zakončení optického vlákna. Norma seznamuje s principy měření a uvádí detailní postupy, předepisuje potřebnou výbavu a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. Normativní příloha ZA podává normativní odkazy na mezinárodní a evropské normy. Norma EN 61300-3-37 má 3 strany anglického textu a norma IEC 61300-3-37 má 27 stran anglic-kého a francouzského textu.