NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61000-5-5 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC.

NORMA vydána dne 1.10.1997

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61000-5-5
: 333432
: 50297
: 1.10.1997
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61000-5-5 (333432):

Norma je identická s EN 61000-5-5:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1000-5-5:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento pátý oddíl mezinárodní normy IEC 1000-5 definuje jak musí být specifikovány ochranné prvky pro rušení šířená vedením, které jsou navrhovány pro ochranu proti HEMP (elektromagnetický puls ve velkých výškách). Záměrem je, aby byl používán pro harmonizování existujících a budoucích specifikací vydávaných výrobci ochranných prvků, výrobci elektronických zařízení, správami a ostatními finálními prodejci. Požadavky na funkci budou dány v budoucích dokumentech IEC. Tento pátý oddíl pokrývá ochranné prvky v současnosti používané pro ochranu proti přechodovým jevům HEMP indukovaným na signálních vedeních a vedeních nízkého napětí (jmenovité střídavé napětí až do 1 kV). Všeobecně jsou předmětem zájmu parametry týkající se HEMP, tj. parametry týkající se velmi rychlých změn elektromagnetického pole, napětí (u) a proudu (i) jako funkce času. Na základě specifikace jsou provedeny odkazy na jiné příslušné normy (viz příloha E) zabývajícími se jevy jinými než je HEMP. Pokud takovéto normy náležitě neuvažují požadavky moderní elektroniky definují se dodatečné specifikace, modifikace nebo rozšíření založené na normách netýkajících se HEMP. Norma se dále skládá z následujících kapitol: kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Specifikace ochranných prostředků pro rušení šířená vedením (velmi rozsáhlá kapitola). Dále norma obsahuje normativní Přílohu A, B, C, D, E a a normativní Přílohu ZA. Problematikou možného rizika elektromagnetického záření či polí se norma nezabývá. ČSN EN 61000-5-5 (33 3432) byla vydána v říjnu 1997