NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61000-4-31 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61000-4-31
: 333432
: 502807
: 1.7.2017
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61000-4-31 (333432):

Tato část souboru norem se týká odolnosti elektrických a elektronických zařízení proti elektromagnetickým rušením šířeným vedením pocházejícím z určených a/nebo nezamýšlených zdrojů širokopásmového signálu v kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz. Předmětem této normy je stanovení společného odkazu pro vyhodnocení odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených rušením šířeným vedením způso-bených určenými a/nebo nezamýšlenými zdroji širokopásmového signálu na AC síťových vstupech/výstupech. Zkušební metoda zdokumentovaná v této normě popisuje konzistentní metodu pro vyhodnocení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu. Zařízení, které nemá alespoň jeden AC síťový vstup/výstup je vyloučeno. Výkonové vstupy/výstupy neurčené k připojení do AC distribučních sítí nejsou považovány za "AC síťové vstupy/výstupy", a proto jsou vyloučeny. Tato norma platí jen pro jednofázové zařízení se jmenovitým vstupním proudem <= 16 A; aplikace širokopásmového rušení na vícefázové zařízení a/nebo zařízení se jmenovitým vstupním proudem > 16 A se připravuje