NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60835-2-5 (367630)

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 5: Subsystém zpracování digitálního signálu.

NORMA vydána dne 1.8.1997

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60835-2-5
: 367630
: 22305
: 1.8.1997
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60835-2-5 (367630):

Tato část se zabývá metodami měření subsystému zpracovávajího digitální rádiový signál. Subsystém zpracovávající digitální rádiový signál je obvykle schopen provádět následující základní činnosti: - multiplexování dvou nebo více bitových toků (viz IEC 835-2-9, "Služební kanály", obrázek 1); - vyhodnocení kvality přenosu pro účely přepínání a/nebo vkládání indikace varovného signálu (AIS); - kódování a multiplexování digitálních služebních kanálů, (viz poznámka); - scramblování a descramblování; - sériově-paralelní a paralelně-sériová konverse. Sestavy systému se liší a proto mohou některé výše uvedené činnosti chybět. V tom případě by se měla brát v úvahu pouze měření, která se vztahují na tyto přítomné činnosti. V digitálních rádioreléových systémech existují mnohé sestavy systému, ve kterých je použito nehierarchických bitových rychlostí. V těch případech, kdy se použije multiplexní zařízení pro přenos více než jednoho hierarchického bitového toku a/nebo přídavných služebních kanálů (na příklad 34 Mbit/s a 140 Mbit/s s vkládáním bitů pro paritní bity a digitální služební kanály, 2 x 34 Mbit/s, atd.). U systémů s nízkou bitovou rychlostí, například < 2 Mbit/s, není prakticky možné provádět měření při velmi nízké četnosti bitových chyb (BER) z důvodu nadměrně dlouhých potřebných časů měření. Dále jsou v mnohých případech přenášeny paritní bity pro kontrolu kvality a pro účely přepínání. Přesto, pokud je to možné, by měl být systém zkoušen v definovaných bodech rozhraní, tak jak je uvedeno v Doporučení CCITT G.703. POZNÁMKA - Digitálními služebními kanály se zabývá IEC 835-2-9