NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50588-1-ed.2 (351111)

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 22.5.2023).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 50588-1-ed.2
: 351111
: 505226
: 1.6.2018
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50588-1-ed.2 (351111):

ed.2 Tato evropská norma se týká středních výkonových transformátorů s nejvyšším napětím pro zařízení vyšším než 1,1 kV, ale nepřevyšujícím 36 kV a jmenovitým výkonem rovným nebo vyšším než 5 kVA, ale nižším než 40 MVA. Norma uvádí termíny a definice vztahující se k výpočtu indexu špičkové účinnosti, deklarované hodnoty ztrát a elektrické charakteristiky. Jedna kapitola je věnovaná ztrátám naprázdno a nakrátko, hladinám hluku a impedanci nakrátko. Kapitola tolerance uvádí informace o tolerancích v průběhu přejímacích zkoušek u výrobce a pro dozor nad trhem. V normě se uvádí požadavky na výrobní kusové zkoušky, typové zkoušky a zvláštní zkoušky. Informativní příloha A obsahuje výpočet indexu špičkové účinnosti. V příloze B jsou uvedeny odchylky v nejvyšších napětích pro zařízení platné pro ČR, které jsou rozdílné v porovnání s praxí v ostatních zemích EU