NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1998-2 (730036)

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 1998-2
: 730036
: 78269
: 1.5.2007
: 114
: 373 g (0.82 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1998-2 (730036):

definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnosti, konstrukční zásady a seizmickou izolaci. Ustanovení ČSN EN 1998-2 jsou definována pro navrhování nových mostů, včetně pilířů, opěr, mostních křídel, apod. a jejich základových konstrukcí.