NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1889-2+A1 (445003)

Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 1889-2+A1
: 445003
: 84869
: 1.1.2010
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1889-2+A1 (445003):

A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkoušky pro lokomotivy určené pro použití při těžbě v podzemí (tzn. důlní lokomotivy) a pro jiné podzemní práce (např. ražení tunelů). Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou vyvstat během uvádění do provozu, během provozu a údržby lokomotiv v souladu se specifikacemi výrobce nebo jeho pověřeného zástupce. Tato evropská norma se nevztahuje na zvláštní nebezpečí týkající se ozubnicových lokomotiv. Tato evropská norma se nezabývá radiací a vibracemi. Nevztahuje se rovněž na dálkově ovládané lokomotivy nebo provoz ve výbušném prostředí. Nebezpečí vytvářená hlukem jsou z této normy vyjmuta, ale připravuje se samostatná norma týkající se nebezpečí vytvářených hlukem Příloha A uvádí požadavky na intenzitu osvětlení čelními reflektory lokomotivy. Příloha B uvádí zkoušení brzd. Příloha C uvádí rozměry kabin řidiče lokomotivy Příloha D uvádí ověřované údaje pro bezpečnostní požadavky Příloha E uvádí vzorový formulář pro popis důlní lokomotivy Příloha ZA uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC Příloha ZB uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/E