NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1846-3 (389301)

Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 1846-3
: 389301
: 95444
: 1.6.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1846-3 (389301):

Tato část této evropské normy stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a provedení některých volitelných typických pevně zabudovaných zařízení v požárních automobilech, která jsou ovládána osobami způsobilými k obsluze, jak jsou vyjmenovány v EN 1846-1 a specifikovány v EN 1846-2. POZNÁMKA - Kategorie a hmotnostní třídy požárních automobilů jsou uvedeny v EN 1846-1. Pevně zabudovanými zařízeními, o kterých pojednává tato část této evropské normy, jsou: - zařízení na vodu; - zařízení na přísady; - lafetová proudnice; - manipulační zařízení; - požární kontejnery s hydraulickým jednoramenným nosičem. Tato část této evropské normy se má používat spolu se všemi národními předpisy platnými pro automobily pohybující se na veřejných komunikacích a se všemi směrnicemi EU a souvisejícími předpisy ESVO platnými pro automobily a jejich výbavu. Pro účely této evropské normy je rozsah obvyklých teplot okolního prostředí -15 °C až +35 °C. V případě zařízení používaných mimo tento rozsah teplot má konkrétní rozsah teplot specifikovat zákazník (uživatel) a výrobce má posouzením rizika stanovit jakoukoli nutnost dalších opatření. 1.2 - Tato evropská norma nepojednává o dále uvedených typech požárních automobilů nebo zařízení: - všechny ovládací systémy mimo kabinu, vztahující se k nosiči kontejnerů; - automobily určené výlučně pro přepravu osob; - automobily s celkovou hmotností nepřekračující 3 t; - plavidla; - letadla; - železniční vozidla; - silniční ambulance (viz EN 1789); - vyměnitelná zařízení poháněná pomocným pohonem (PTO); - letištní automobily vyhovující doporučením Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO; International Civil Aviation Organisation). 1.3 - Tato část této evropské normy se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během provozního použití, při pravidelných kontrolách a údržbě požárních automobilů. Tato norma nepokrývá nebezpečí vyvolaná - zařízením, které není pevně zabudováno, tj. přenosným požárním zařízením převáženým ve vozidle, - použitím v prostředí s nebezpečím výbuchu, - uváděním do provozu a odstavováním z provozu, - hlukem (protože pevně zabudovaná požární zařízení nemohou být v činnosti odděleně od automobilu, toto nebezpečí je obsaženo v části 2), - elektromagnetickou kompatibilitou. 1.4 - Tento dokument neplatí pro požární zařízení, která byla vyrobena před datem vydání této normy v CEN