NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1834-1 (090780)

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami.

NORMA vydána dne 1.11.2001

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 1834-1
: 090780
: 60182
: 1.11.2001
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1834-1 (090780):

Tato harmonizovaná evropská norma byla připravena pro plnění bezpečnostních požadavků Směrnice pro strojní zařízení (89/392/EHS) a Směrnice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, označované zkratkou ATEX (94/9/EU); těmto směrnicím odpovídá náplň nařízení vlády ČR č. 170/1997 Sb. a č.176/1997 Sb. Norma stanovuje požadavky a opatření pro odstranění nebezpečí a omezení nebezpečnosti pro pístové vznětové motory skupiny II, kategorie 2 a 3 a stanoví podmínky pro jejich kategorizaci a označování v návaznosti na vlastnosti výbušné atmosféry (definované podle ČSN EN 500014:1997) a na maximální teploty. Stanoveny jsou podmínky pro provedení sacího a výfukového potrubí motoru v pevném závěru a použití protiplamenných pojistek a zachycovačů jisker, v závislosti na instalačním uspořádání a na podskupině plynů a další podrobné požadavky na spouštěcí, zastavovací a předehřívací zařízení, na řídící, výstražné a zabezpečovací systémy i specifické požadavky na materiály s hlediska nežádoucích mechanicky vyvolaných jisker i účinků statické elektřiny. Norma stanovuje, které z požadavků musí být ověřovány zkouškou a podrobně stanoví postup a podmínky zkoušek pevného závěru výbuchem a přetlakem, zkoušek nevýbušnosti, zkoušek protiplamenných pojistek, zkoušek zachycovačů jisker jakož i provozních zkoušek a zkoušek účinnosti bezpečnostních uzavíracích ventilů. Stanoveny jsou i doplňující požadavky (oproti základním požadavkům dle ČSN EN 292-2:1991/A1:1995) na průvodní dokumenty, včetně plánu kontrolních operací, které je výrobce povinen zpracovat a dodat uživateli. Dále je předepsán způsob a rozsah povinného označování každého motoru.