NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14382 (386450)

Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně.

NORMA vydána dne 1.8.2020

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN 14382
: 386450
: 510585
: 1.8.2020
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14382 (386450):

Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, funkčnost, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci bezpečnostních uzávěrů: - pro vstupní tlaky do 100 bar a jmenovitých průměrů do DN 400; - pro rozsah provozních teplot od -20 °C do +60 °C; která pracují s plynným palivem 1. a 2. třídy v souladu s EN 437 v regulačních stanicích podle EN 12186 a EN 12279, v přenosových a rozvodných sítích a také v komerčních a průmyslových zařízeních. "Bezpečnostní uzávěry" se zde, s výjimkou nadpisů, budou označovat "SSD". Pro standardní bezpečnostní uzávěry použité v regulačních stanicích podle EN 12186 nebo EN 12279 uvádí příloha ZA základní požadavky směrnice 2014/68/EN (PED). Tento dokument bere v potaz teplotní třídy/typy SSD: - teplotní třída 1: rozsah provozních teplot od -10 °C do 60 °C; - teplotní třída 2: rozsah provozních teplot od -20 °C do 60 °C; - funkční třída A: SSD, které uzavírají při poruchách součástí snímajících tlak, nebo při přerušení dodávky energie z vnějšího zdroje a které je po aktivaci při překročení tlaku možné otevřít pouze ručně; - funkční třída B: SSD, které neuzavírají při poruchách součástí snímajících tlak a jejich znovuotevření, po aktivaci, je možné pouze ručně. - typ IS: (typ s jednotnou pevností); - typ DS: (typ s rozdílnou pevností). SSD splňující požadavky tohoto dokumentu mohou být považovány jako "ve shodě s EN 14382" a mohou nést označení "EN 14382". Materiálové a funkční požadavky uvedené v tomto dokumentu lze použít pro SSD, které využívají ke spuštění uzavíracího členu tepelnou energii nebo účinky elektrické energie. Provozní parametry pro tyto SSD nejsou v tomto dokumentu stanoveny. SSD může obsahovat odvětrávací ventil podle požadavků přílohy J. Některé odstavce a články této normy se plně odkazují na EN 334:2019. Tento dokument neplatí pro: - SSD, které jsou instalovány za domovními plynoměry na/v/před plynovými spotřebiči pro domácnost; - SSD, které jsou součástí zařízení na regulaci tlaku používané v přípojkách1 s objemovým průtokem <= 200 m3/h při normálních podmínkách a vstupním tlaku <= 5 bar. Neporušenost bezpečnostních uzávěrů je zajištěna pravidelnými kontrolami funkčnosti. Při pravidelných kontrolách funkčnosti je běžné se řídit postupy uvedenými v národních předpisech/normách, pokud existují, nebo v postupech uživatelů/výrobců. Tímto dokumentem se zvažují předem přijatelná očekávaná selhání z hlediska "uzavíraní při poruše" pro funkční třídu A, ale měla by se zvážit existence i jiných selhání, která můžou mít stejné následky (tato rizika jsou po-drobně popsaná v EN 12186) a že zbytková rizika by měla být snížena vhodným dozorem při užívání/údržbě. V tomto dokumentu mohou být jak bezpečnostní uzávěry klasifikované jako "bezpečnostní doplňky" podle směrnice o tlakových zařízeních (2014/68/EU), tak i bezpečnostní uzávěry, které mohou být použity k ochraně proti nadměrnému tlaku (např. bezpečnostní uzávěr regulátoru tlaku, bezpečnostní uzávěr s druhým bezpečnostním uzávěrem). Doplnění environmentálních hledisek; Ustanovení v tomto dokumentu jsou v souladu se stavem techniky v okamžiku jeho napsání. Záměrem tohoto dokumentu není omezit zlepšení aktuálních ustanovení (materiály, požadavky, zkušební metody, kritéria přijatelnosti atd.) ani vývoj nových ustanovení pro SSD, pokud jsou vhodná pro zajištění rovnocenné úrovně spolehlivosti