NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13427 (770145)

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13427
: 770145
: 72423
: 1.2.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13427 (770145):

Tato norma stanovuje postup pro používání řady norem a zpráv vypracovaných na základě mandátu M 200. rev.3 a druhého normalizačního mandátu M 317, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech (94/62/EC). Tato norma specifikuje požadavky a postup, podle něhož může osoba nebo organizace odpovědná za uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh (dodavatel) kombinovat použití pěti (mandátových) obalových norem a jedné (mandátové) zprávy CEN (ve dvou částech). Základní požadavky, jak jsou definovány v článku 9 a v příloze II uvedené směrnice, společně se specifickými omezeními týkajícími se těžkých kovů obsaženými v článku 11, jsou zaměřeny na dopad použitých obalů na životní prostředí. Tato norma a dalších pět mandátových norem a jedna mandátová zpráva CEN (ve dvou částech), které byly vypracovány s předpokladem podpořit shodu se základními požadavky, jsou řešeny takovým způsobem, aby splňovaly toto specifické hledisko. Dosažení shody se základními požadavky s využitím evropských norem bude vyžadovat, aby dodavatel, za spoluúčasti všech dalších účastníků obalového řetězce, využil kromě norem uvedených v předchozím odstavci využil i tuto normu. Ačkoliv základní požadavky ve směrnici jsou zaměřeny na účinky obalů po jejich použití, je nezbytné přihlédnout k těmto jednotlivým, avšak přidruženým normám nebo zprávám ještě před uvedením obalů a balených výrobků na trh. Měly by být vzaty v úvahu i možné změny, které vzniknou v důsledku uvolňování do prostředí při zavádění procesů využití použitého obalu a obalového odpadu.