NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13096 (078326)

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů.

NORMA vydána dne 1.11.2004

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 13096
: 078326
: 71530
: 1.11.2004
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13096 (078326):

Tento dokument (EN 13096:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic pro přepravu nebezpečného zboží. Tato evropská norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR. Proto normy uvedené v normativních odkazech a pokrývající základní požadavky RID/ADR neuvedené ve stávající normě jsou normativní, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo v technických přílohách ADR. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky (jako tlak pro plnění, součinitel plnění atd.) pro plnění jednotlivých složek plynů do nádob, rozvodných potrubí lahví na přepravu plynů (svazků), velkoobjemových lahví na přepravu plynů a sudů jednotlivými složkami plynů. Tato norma neplatí pro zvláštní požadavky při plnění lahví acetylenem a rovněž neplatí pro kryogenické plyny. Požadavky pro plnění směsmi plynů jsou uvedeny v EN 13099. Tato norma platí především na plyny pro průmyslové použití vyjma LPG, pro které je rovněž použitelná. Pro tyto plyny platí norma na lahve pro LPG, viz EN 1439, Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) Návrh a konstrukce, připravená CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství na zkapalněné uhlovodíkové plyny. Ve většině severních zemí Evropy je přípustné použít vyšší plnicí stupně a nádoby se mohou bezpečně používat po více roků, než je stanoveno v této normě, neboť okolní teploty jsou trvale nižší než v jižních částech Evropy. V těch případech, kdy nádoby na plyny mají být plněny, přepravovány a používány výhradně v rámci země, je třeba postupovat v souladu s místními národními normami