NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 736101 (736101)

Projektování silnic a dálnic.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN 736101
: 736101
: 505692
: 1.9.2018
: 94
: 313 g (0.69 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 736101 (736101):

Tato norma platí pro projektování silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací ve volné krajině, a to pro novostavby, přeložky a rekonstrukce silnic a dálnic spojené s přestavbou zemního tělesa. Pod přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny silnice nebo dálnice, zvýšení nebo snížení nivelety, popř. přemístění osy komunikace v mezích její koruny tak, že nelze zachovat původní svahy nebo jeden z obou původních svahů zemního tělesa. Novostavby účelových komunikací se navrhují s přihlédnutím k místním poměrům (stávající stav, blízkost zástavby, členitost terénu aj.). Norma platí i pro návrh obslužných zařízení a jejich připojování na silnice a dálnice. Tato norma dále platí i pro obnovu a výsadbu vegetace podél nových i stávajících silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací. POZNÁMKA: Norma neplatí pro polní a lesní cesty, které se projektují podle ČSN 73 6109, resp. ČSN 73 6108