NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 061344 (061344)

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení.

NORMA vydána dne 7.7.1989

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 061344
: 061344
: 24767
: 7.7.1989
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 061344 (061344):

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6303-88. Norma platí pro svítidla na zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan, butan a jejich směsi), určená pro turistiku. V článku 1 norma stanoví, že v návodu k obsluze musí být uvedeno (mimo jiné), že se svítidlem nesmí uživatel provádět určité operace a dále tam musí být uvedeny pokyny pro bezpečné zacházení z hlediska požární ochrany a konečně i údaj o druhu prostředí, ve kterém se smí svítidlo používat. Některé normalizované vlastnosti a metody jejich zkoušení mají jak bezpečnostní, tak hygienický význam (např. stanovení povrchových teplot ve smyslu směrnic č. 40/1976 sb. hygienické předpisy, resp. ve smyslu smerníc č. 17/1976 Vest. MZ SSR, nebo je stanoven maximální podíl CO ve spalinách na 0,1 obj. %.) ČSN 06 1344 byla schválena 7.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990